مراحل ثبت نام در سامانه جامع روابط کار + سامانه بیمه بیکاری 1400

مراحل ثبت نام در سامانه جامع روابط کار زمانی انجام می گیرد که بیمه شدگان ظرف مدت 30روز از تاریخ بیکار شدن فرصت دارند در خواست بیمه بیکاری خود را در سامانه بیمه…