مبلغ مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟ + محاسبه مبلغ حقوق و دستمزد1400

مبلغ مقرری بیمه بیکاری از اولین روزی که شخص بیکار می شود می تواند مبلغ بیمه بیکاری تعیین شده را از بیمه بیکاری دریافت کند و میزان بیمه بیکاری از قانون بیمه …