حداقل حقوق و مزایا 1401 کارگران + افزایش حقوق + جدول 1401 + جزئیات حقوق 1401

حداقل حقوق و مزایا 1401 و دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه و ….