مبلغ مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟ + محاسبه مبلغ حقوق و دستمزد1400

فهرست مطالب

مبلغ مقرری بیمه بیکاری از اولین روزی که شخص بیکار می شود می تواند مبلغ بیمه بیکاری تعیین شده را از بیمه بیکاری دریافت کند و میزان بیمه بیکاری بر حسب قانون بیمه بیکاری  تامین اجتماعی  به کسانی که جزو مشمولین این بیمه محسوب می شوند تعلق می گیرد ، حداقل 55% متوسط حقوق روزانه شخص بیمه شده است و به مقرری کسانی که متاهل هستند یا کسانی را تحت تکفل خود دارند ، بازنشسته شوند و سن بازنشستگی داشتن 30 سال سابقه بیمه پردازی و 50 سال سن است. و حداقل مبلغی که دریافت خواهید کرد؛ برابر با حقوق پایه وزارت کار است و این مبلغ، هر ساله با توجه به لایحه بودجه و تصمیمات دولت تغییر می‌کند.

مبلغ مقرری بیمه بیکاری از اولین روزی که شخص بیکار می شود می تواند مبلغ بیمه بیکاری تعیین شده  را از بیمه بیکاری دریافت کند...

حداقل مبلغ مقرری بیمه بیکاری سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

مبلغ مقرری بیمه بیکاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، برای کارمندان دولت افزایش ۲۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است که بنابراین بسیاری معتقدند احتمالا افزایش حقوق کارگران هم به میزان ۲۵% خواهد بود ، این مسئله به آن معناست که مبلغ بیمه بیکاری سال ۱۴۰۰ هم ۲۵% افزایش خواهد داشت کهمبلغ مقرری بیمه بیکاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، برای کارمندان دولت افزایش ۲۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است که بنابراین بسیاری معتقدند احتمالا افزایش حقوق کارگران هم به میزان ۲۵% خواهد بود ، این مسئله به آن معناست که مبلغ بیمه بیکاری سال ۱۴۰۰ هم ۲۵% افزایش خواهد داشت که البته حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴0۰ باید به تصویب شورای عالی قانون کار برسد.

محاسبه حقوق و دستمزد برای سال 1400

با توجه به فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰که برای شما جمع آوری کردیم میتوانید دستمزد وحقوق خودرا محاسبه کنید:

  1. (مزد هر ساعت کار) : (مزد روزانه) تقسیم بر (۷.۳۳)

2. اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۱.۴ × ساعات اضافه کار

3. جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۴ × ساعات جمعه کاری

4. شب کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۳۵ × ساعات شب کاری

5. (حق بیمه کل از حاصل: ( (پایه حقوق + بن کارگری)*۳۰% بدست می آید

6. (مالیات بر حقوق سال ۹۹: (  (سقف مالیاتی مربوطه – حقوق مشمول مالیات ) * درصد مالیات ردیف مربوط

7. حق سنوات ماهانه : ۲.۵ × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

8. (عیدی و پاداش: ( (سابقه کار به سال) × (دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه) انجام میشود.

محاسبه مبلغ مقرری بیمه بیکاری حقوق کارگران بدون سابقه با توجه به آدرس بیمه بیکاری که https://bimehbikari.mcls.gov.ir

و باتوجه بع جدول زیر انجام می شود:

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۲۰.۷۵۹۱۲۰.۷۵۹
حقوق پایه (روزانه)۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه)۲۶.۵۵۴.۹۲۵۲۷.۴۴۰.۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۶.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۶۵۵.۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر۲.۵۹۳.۸۴۵۲.۶۵۵.۸۰۶
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۳۴.۴۶۱.۰۸۰۳۵.۲۸۴.۲۸۳
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۳۷.۱۱۶.۵۷۳۳۷.۹۳۹.۷۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۳۹.۷۷۳.۰۶۵۴۰.۵۹۵.۲۶۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۱۶۹.۰۶۳۱۶۹.۰۶۳
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۷۴۴.۰۰۹
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۳.۹۸۳.۲۳۹۴.۱۱۶.۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۵.۹۷۴.۸۵۸۶.۱۷۴.۰۲۰

محاسبه مبلغ مقرری بیمه بیکاری حقوق برای کارگران با یک سال سابقه کار با توجه به جدول زیر انجام می گردد:

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۲۰.۷۵۹۱۲۰.۷۵۹
حقوق پایه (روزانه)۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه)۲۶.۵۵۴.۹۲۵۲۷.۴۴۰.۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۶.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۴۴۶.۶۶۶
حق اولاد برای هر فرزند۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۶۵۵.۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر۲.۶۹۱.۸۴۵۲.۷۵۷.۰۷۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۳۵.۷۶۳.۰۸۰۳۶.۶۲۹.۶۸۲
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۳۸.۴۱۸.۵۷۳۳۹.۲۸۵.۱۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۴۱.۰۷۴.۰۶۵۴۱.۹۴۰.۶۶۷
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۱۷۷.۹۷۶۱۷۷.۹۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۲.۷۹۵.۴۹۳۲.۸۸۸.۶۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۴.۱۹۳.۲۳۹۴.۳۳۳.۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۶.۲۸۹.۸۵۸۶.۴۹۹.۵۲۰

حداقل و حداکثر مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ خود را چقدر است؟

مبلغ مقرری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران ۲۶,۵۵۴,۹۲۵ ریال می باشد عیدی کارگران حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حقوق ماهانه آنها خواهد بود

حداقل مبلغ مقرری بیمه و عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰  (به نسبت سال ۱۳۹۹ ۳۹% رشد) داشته است و حداکثر عیدی گارگران در سال ۱۴۰۰ (به نسبت سال ۱۳۹۹ ۳۹% رشد) داشته است .

حداقل و حداکثر مبلغ عیدی کارگران با توجه به جدول زیر مشخص شده است:

عیدی کارگران1400سال
حداقل عیدی کارگران۵۳,۱۰۹,۹۰۰
حداکثر عیدی گارگران۷۹,۶۶۴,۸۵۰

شما می‌توانید در این مقاله که به آدرس https://moshavergostar.com می باشد کلیه اخبار مربوط به حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۰ و میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ را پیگیری فرمایید و با مراجعه به بخش دیدگاه سوال مورد نظر خود را در مورد بیمه بیکاری و حداقل و حداکثر حقوق پاداش و عیدی کارگران و موارد ذکر شده در مقاله  فوق را از ما بپرسید …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
اسکرول به بالا